Математична статистика

У психолого-педагогічних дослідженнях застосовують непараметричні (якщо нічого невідомо про закон розподілу величини, що досліджується) й параметричні (якщо величина розподілена за певним законом) методи математичної статистики, серед яких особливої уваги заслуговують:

1) Критерій згоди x2 «хі квадрат» є одним з найбільш поширених непараметричних критеріїв, що використовується для виявлення подібності або відмінності в двох різних розподілах або сукупностях;

2) t – критерій Стьюдента є параметричним методом оцінювання достовірності відмінностей середніх арифметичних у двох різних сукупностях, що розподілені за нормальним законом. Якщо дані не підлягають нормальному закону розподілу, використовують непараметричні критерії, еквівалентні t – критерію:

3) U-критерій Манна-Вітні, еквівалентний непарному t – критерію, дає змогу визначити зону значень між двома чисельними рядами, що перехрещуються;

4) T-критерій Вілкоксона, еквівалентний парному t – критерію, уможливлює порівняння показників, що виміряно в двох різних умовах на одній і тій вибірці досліджуваних.